Web Developer

LiMet v PDF formáte

Bakalárska práca „Limet - content management system“ vo formáte pdf.

Obsah

 • 1. Úvod
 • 2. Popis projektu
 • 3. Analýza a špecifikácia požiadaviek
  • 3.1. Systém
   • 3.1.1. Prihlasovacia časť systému
   • 3.1.2. Vnútro systému
    • 3.1.2.1. Vrchná lišta
    • 3.1.2.2. Menu
    • 3.1.2.3. Obsah
   • 3.1.3. Moduly
    • 3.1.3.1. Modul - Správa užívateľov
    • 3.1.3.2. Modul - Správa skupín
    • 3.1.3.3. Modul - Prístupy do systému
    • 3.1.3.4. Modul - Moje konto
    • 3.1.3.5. Modul - Stránky
    • 3.1.3.6. Modul - Aktuality
    • 3.1.3.7. Modul - Galéria
    • 3.1.3.8. Modul - RSS správy
    • 3.1.3.9. Modul - Správa súborov
   • 3.1.4 Usecase diagram – vzťah užívateľov a práv v systéme
  • 3.2. Webová stránka
   • 3.2.1 Moduly webovej stránky
   • 3.2.2. Jadro webovej stránky
 • 4. Návrh
  • 4.1. Popis programovacích jazykov a využitých technológií
   • 4.1.1. PHP a JavaScript
   • 4.1.2. XHTML a CSS
   • 4.1.3. MySQL a PgSQL
   • 4.1.4. FCK editor
   • 4.1.5. JSCalendar
   • 4.1.6. JPGraph
   • 4.1.7 Mootools
  • 4.2. Koncepčný dátový model - návrh databázy
   • 4.2.1. Tabuľky
  • 4.3. Class diagram systému
   • 4.3.1. Class diagram jadra systému
   • 4.3.2. Class diagram modulov systému
   • 4.3.3. Návrh tried administračných modulov
   • 4.3.4. Návrh tried všeobecných modulov
  • 4.4. Stavový diagram - prihlásenie a overovanie práv v systéme
  • 4.5. Class diagram webovej stránky
   • 4.5.1. Class diagram jadra webovej stránky
   • 4.5.2. Class diagram modulov webovej stránky
 • 5. Implementácia
 • 6. Nasadenie aplikácie
 • 7. Záver
 • 8. Zoznam použitej literatúry
 • 9. Prílohy
...pár netechnických útržkov z práce:

Predslov

Veľký rozmach internetu úzko súvisí s rozširovaním informácií v podobe internetových stránok. V dnešnej dobe existuje obrovské množstvo internetových portálov poskytujúcich informácie a služby, blogy pojednávajúce o témach od výmyslu sveta, či osobné webové stránky. Toto rýchle rozširovanie internetu by nebolo možné bez podpory systémov (content management systems) spravujúcich ich obsah. Exituje mnoho voľne dostupných i komerčných systémov tohto charakteru, ale väčšina je určená pre programátorov a administrátorov, ktorí ich na požiadavku zákazníkov nasadzujú na najrôznejšie internetové sídla. Kvôli ich pokročilým funkciám a komplikovaným úpravám a ovládaniu nie sú primárne určené pre používateľov, ktorí nemajú skúsenosti s programovaním, i keď nie je vylúčené, že by sa ich nedokázali naučiť efektívne ovládať.
 
„Limet - content management system“ – je aplikácia uľahčujúca používateľom tvorbu webových stránok a uľahčuje správu obsahu. Zameriava sa na tú skupinu ľudí, ktorí s tvorbou internetových stránok nemajú veľké skúsenosti, ale i napriek tomu chcú mať svoju vlastnú stránku. Sú to používatelia, ktorí majú základné informácie o tvorbe stránok pomocou značkovacieho jazyka HTML, no nechcú zdĺhavo písať každú jednu podstránku svojho portálu, ale chcú si obsah spravovať pomocou jednoduchého používateľského prostredia (sofistikovanejšieho systému), a tým chcú mať svoje stránky dynamické s pribúdajúcim obsahom. Pomocou jednoduchého návodu priloženého k aplikácií, by mali užívatelia bez väčších problémov byť schopní aplikáciu efektívne používať i jemne modifikovať. Vzhľadom na štýl programovania, ktorého základ je rozdelenie funkčnosti do modulov reprezentovaných objektmi je aplikácia i pre menej skúsených programátorov jednoduchá a ľahko modifikovateľná podľa ich predstáv. Aplikácia je taktiež pripravená na jej ďalšie rozšírenie funkčnosti a to pomocou jednoduchého pridávania nových modulov.
...

2. Popis projektu

Pôjde o vytvorenie webovej aplikácie, ktorá umožní používateľovi veľmi jednoduchú správu obsahu na internetovej stránke. Bude pozostávať zo systému a stránky, na ktorej bude demonštrovaná sila tohto content management systému . Aplikácia bude veľmi jednoduchá a pružná pre užívateľa, ktorý si ju bude nasadzovať na nový portál. Jediné, čo bude treba pri vytvorení novej stránky podstúpiť, bude navrhnúť grafické šablóny (vo forme XHTML) podstránok, nastaviť konfiguračný súbor a pripraviť štruktúry tabuliek na databázový server.
 
Pre uľahčenie zoznámenia sa so systémom, bude aplikácia obsahovať pred pripravenú ukážkovú stránku, ktorá bude napojená na nový systém. Užívateľ si bude môcť túto stránku pretvoriť podľa svojich predstáv, alebo mu poslúži na pochopenie fungovania pri tvorbe svojej novej stránky. Pre ešte väčší komfort používateľa bude systém obsahovať inštalačný súbor, ktorý sa postará o vytvorenie čistej dátovej štruktúry na databázový server.
 
Jednotlivé logické časti na správu obsahu budú rozdelené do modulov. Pôjde o moduly na správu hlavného obsahu stránok, modul na pridávanie noviniek, modul na vytvorenie RSS správ z noviniek, modul na pridávanie fotiek do galérie, modul na správu súborov. Ďalej to budú moduly nevyhnutné pre beh tohto systému ako správa užívateľov a skupín, modul na sledovanie prístupov do systému a modul s názvom „Moje konto“ na správu osobných informácií pre užívateľov. Systém vďaka modulárnosti bude pružný a jednoducho si ho bude vedieť programátor preprogramovať či obohatiť o vlastný modul.
 
Programovacím jazykom, v ktorom bude projekt riešený, bude PHP, JavaScript s využitím ľubovoľnej databázy z dvojice MySQL, alebo PgSQL. Na prezentačnú vrstvu webovej stránky i systémovej časti použijeme valídny štandard XHTML 1.0 doplnený o kaskádové štýly CSS.
...
celá práca v pdf :

O stránke

Vitajte na mojej stránke Tonny HomePage, ktorá vznikla okrem iného aj za účelom prezentovania Content Management systému liMet, ktorý je témou mojej bakalárskej práce.
Sitemap Sitemap      Valid css CSS      Valid XHTML XHTML     RSS RSS Hosting Sponsor: Netropolis s.r.o           © Anton Urbaník 2008